Vedtægter

Vedtægter

Foreningens vedtægter                Marts 2004

§1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er ” Tai Chi og Qigong Forening på Frederiksberg “.
Almindeligvis forkortet til FTQF.
Foreningen er stiftet 14. juni 2002 med hjemsted i Frederiksberg kommune.

tc1b.jpg

§2 – Foreningens formål
Formålet med foreningen er at
– vedligeholde og udbrede kendskabet til Yang stil Tai Chi Chuan og Qigong.
– fremme helbred og harmoni i krop og sind.
– arrangere gratis sommertræning, hvor alle interesserede er velkomne.

§3 – Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af Dansk Tai Chi og Qigong Forening.
Stk. 2. Foreningen samarbejder med Kai Ying Tung International Academy of Tai Chi Chuan.

§4 – Optagelse af medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket.
Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyret er indbetalt til foreningen.

§5 – Kontingent
Foreningens indmeldelsesgebyr fastsættes på en generalforsamling.
Stk. 2. Medlemsskabet gælder indtil man melder sig ud.
Stk. 3. Det tilstræbes at indmeldelsesgebyret holdes på et absolut minimum.

§6 – Udmeldelse – eksklusion
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.
Stk. 2. Stk.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§7 – Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på træningsstedet og annoncering på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Alle medlemmer der har været indmeldt i mindst 30 dage har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5. En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 6. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens ophør. Der skal foretages skriftlig afstemning blot et medlem ønsker det.

tc2e.jpg

§8 – Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det indeværende år.
  4. Fastsættelse af indmeldesgebyr.
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  6. Valg af formand på lige år.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

§9 – Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af mindst 5 personer og konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. I ulige år er næstformand og kasserer på valg. I lige år er formanden og den anden halvdel af bestyrelsen på valg.
Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden og godkendt.
Stk. 2. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.
Stk. 4. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

§10 – Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§11 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen, eller når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§13 – Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden d.1.marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.december til revisoren.
Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisoren, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§14 – Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§15 – Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk.2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen , men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet
Stk. 3. På samme generalforsamling, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle aktiver. De skal bruges til gavn for Tai Chi eller Chi Qung eller i anden helbredsfremmende øjemed, blot det ikke er på kommerciel basis. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

§16 – Datering
Disse vedtægter træder i kraft ved afslutningen af den ordinære generalforsamling 19. marts 2004 og erstatter alle tidligere vedtagne vedtægter.